Adatvédelmi nyilatkozat

Bevezetés

Pető Richárd egyéni vállalkozó elkötelezi magát, hogy az ügyfeleivel kötött szerződések révén birtokába került személyes adatok kezelése során a vonatkozó jogszabályoknak teljes körűen eleget tesz, illetve ezen személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli.

A nyilatkozat kialakítása során figyelembe vett vonatkozó, hatályos jogszabályok

  • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény.
  •  Az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 20. § (1) bekezdése, valamint az európai általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban GDPR) 12. cikk (1) bekezdése az adatkezelésről.
  • 1998. évi VI. Törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során.

Jelen nyilatkozatban használt, a személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezéseik

Személyes adat

Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

Nyilvánosságra hozatal

Valamely adat bárki számára hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

Adatkezelési alapkövetelmények

A jelen nyilatkozatban meghatározott adatkezelések során az adatkezelő Pető Richárd egyéni vállalkozó.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyek adataira vonatkoznak, így a jelen nyilatkozatban meghatározott szabályok csak a természetes személyek adataira vonatkoznak. Nem vonatkoznak továbbá a jelen nyilatkozat szerinti követelmények a gyűjtött anonim (statisztikai stb.) adatokra, vagyis amikor a rögzített adat nem hozható kapcsolatba konkrét természetes személlyel.

A személyes adatok kezelésének célja

a) A Pető Richárd által szerkesztett és üzemeltetett honlap (http://jbmcoaching.hu) látogatóinak, a szolgáltatások igénybevevőinek a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása;

b) A szolgáltatások technikai működtetése;

c) A szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, számlázás;

d) Illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása;

e) A törvény által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége.

Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas.

Az adatkezelő által üzemeltetett honlap legtöbb szolgáltatása az igénybevevő azonosítása nélkül elérhető. A felhasználó azonosítását kizárólag azokban az esetekben követeljük meg, amennyiben az a fenti adatkezelési célokra tekintettel szükséges.

Az egyes konkrét személyes adatok megadásának esetleges kötelező jellege adattípusonként feltüntetésre kerül az olyan oldalakon, amelyeken személyes adatok megadását kérjük. A kötelező jelleg ebben az esetben nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy ezen adatok megadásának hiányában a kérdéses szolgáltatás igyénbevétele elutasítható. Személyes adatok megadását csak indokolt esetben tesszük a szolgáltatás igénybevételének feltételévé (különösen ha azt jogszabály írja elő vagy a fent meghatározott adatkezelési célok megvalósítására elengedhetetlen).

Az adatkezelési műveletek (így különösen az adatok rögzítése) jelentős részben automatizáltan, gépi úton történnek.

A holnap használata során megadott adatok tekintetében az adatkezelési hozzájárulás utóbb bármikor visszavonható. A szolgáltatások megrendelésére tekintettel kötelező adatok tekintetében a hozzájárulás visszavonása a kérdéses szerződés felmondásával lehetséges. A hozzájárulás visszavonása nem jár a jogszabály felhatalmazása alapján kezelhető adatok (pl. a számvitelhez kapcsolódó egyes adatok) törlésével.

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, vagy törlés, illetőleg sérülés valamint megsemmisülés ellen.

Az érintett jogainak gyakorlása

Pető Richárd egyéni vállalkozó ügyfele és honlapja felhasználója bármikor jogosult tájékoztatást kérni a cégünk által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve törlését.

Az ügyfél kérésére tájékoztatást adok a rá vonatkozó, általam által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a rá vonatkozó adatokat. A kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adom meg a kért tájékoztatást.

A honlap felhasználója az általa megadott személyes adatok közül egyes adatait az internetes felületen is megtekintheti, ellenőrizheti, azokat szükség esetén módosíthatja.

A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy a jogszabályban meghatározott kivételekkel azok törlését kérni. Kötelező adatok törlése azonban egyes esetekben kizárólag a regisztráció törlése vagy valamely szolgáltatás lemondása útján lehetséges.

Nem kerül sor az adatok törlésére, amennyiben azokra jog vagy jogos érdek érvényesítése, valamely jogvita eldöntése érdekében szükség van. Az elutasítás okáról ügyfelünk haladéktalanul tájékoztatást kap; a döntés ellen jogorvoslat biztosított.

A személyes adatok törlésekor azok a biztonsági mentésekből nem kerülnek utólagosan törlésre, azonban a következő biztonsági mentésben az érintett adat már nem szerepel.

Az érintett jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Email: info@jbmcoaching.hu

Telefon: +36 30 414 3529 A jogok gyakorlásához bizonyos indokolt esetekben szükség van a személyazonosság megfelelő igazolására.

Adatbiztonság

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Pető Richárd egyéni vállalkozó minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa az ügyfeleink által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. Az adatbiztonsági követelményrendszer a személyes adatok védelmének jelen pontban meghatározott technológiai támogatását is jelenti.

Pető Richárd egyéni vállalkozó megteszi a szükséges technológiai és szervezési intézkedéseket ügyfelein adatainak elvesztése, más célra való használata, engedély nélküli megismerése, kiadása, megváltoztatása vagy rongálása ellen.

Pető Richárd egyéni vállalkozó a személyes adatokat tartalmazó adatbázisát olyan rendszeren tárolja, amely a felhasználók egyedi azonosítását megköveteli, és biztosítja, hogy az abban foglalt adatokhoz csak az arra jogosult személyek férhessenek hozzá. Az adatvesztések megakadályozására, illetve mérséklésére a tárolt adatok megfelelő rendszerességgel mentésre és archiválásra kerülnek.

Budapest, 2019. február 25.